Ochrana osobných údajov

Tento dokument obsahuje základné zásady spracúvania vašich osobných údajov.

Pri spracovávaní vašich osobných údajov postupujeme zákonným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou, so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
Občianske združenie RealWoman o.z.
Zodpovedná osoba a správca osobných údajov: Ing. Katarína Zacharová
Email: info@realwoman.sk

2. ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke na hlavnej stránke a v sekcii Komunita, prípadne po vašom emailovom oslovení.

Rozsah a účel spracúvania vašich osobných údajov sú nasledovné:

 • Krstné meno a email – spracúvame kvôli možnosti informovať, vzdelávať vás a odpovedať na váš dopyt zaslaný emailu alebo telefonicky
 • Meno/názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo – spracúvame iba v prípade zakúpenia produktov z nášho eshopu za účelom vystavenia faktúry pre potreby účtovníctva
 • Cookies – za účelom zabezpečenia funkčnosti a monitorovania návštevnosti webovej stránky www.realwoman.sk, pre viac informácií si prečítajte sekciu s názvom “2.1 Cookies” nižšie

2.1 COOKIES
Na tejto webovej stránke sa zbierajú súbory cookies, ktoré sú používané za účelom:

 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovanie webových stránok.

Takéto spracovanie osobných údajov – súborov cookies je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu spoločnosti, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu – tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu námietku, zaslaním na emailovú adresu info@realwoman.sk. Vaša námietka bude potom vyhodnotená bezodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Ak však podáte námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sú používané za účelom monitorovania a merania počtu a správania návštevníkov na webe sú posudzované ako agregátny celok a sú vo veľmi veľkej miere anonymné. Identifikácia jednotlivca je možná iba pri vynaložení veľmi veľkého odborného úsilia.

Cookies zhromaždené na našej webovej stránke sú spracovávané nasledovným spracovateľom:

 • Poskytovateľ služby Google Analytics, patriace spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

3. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na prihlásenie sa do RealWoman komunity, získania prístupu k vzdelávacím materiálom a našej vzájomnej komunikácii.

Získavame len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré očakávate.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa dohody o poskytnutí služby, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie dokumentácie po dobu dlhšiu. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

4. PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V rámci ochrany vašich osobných údajov máte

 • právo na informáciu o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, v akom rozsahu, akým spôsobom a za akým účelom
 • právo na opravu, zmenu, obmedzenie spracúvania, vymazanie vašich osobných údajov, prenos vašich osobných údajov
 • právo kedykoľvek odvolať vami udelený súhlas zaslaním žiadosti na poštovú adresu alebo mailom na info@realwoman.sk
 • právo namietať spracovanie osobných údajov vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (štatistické účely, webová stránka). Námietku je možné podať písomne na našu adresu alebo mailom na info@realwoman.sk
 • právo, v prípade podozrenia, že sú vaše osobné údaje neoprávnene alebo nezákonne spracúvané, podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochranu osobných údajov upravuje od 25. 5. 2018 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a budeme zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na info@realwoman.sk.